UNICEF’s “Children’s Rights in the Workplace Programme for Garment Manufacturers” is expanding beyond Bangladesh to Vietnam, reflecting the country’s booming apparel and footwear industry, which employs an estimated 3.5 million workers. The “Children’s Rights in the Workplace Programme for Apparel and Footwear Manufacturers” rolled out in Vietnam by UNICEF will be implemented by CCR CSR. The programme will involve training five factories in 12 thematic areas related to child rights and the Child Rights & Business Principles

 Participating factories are encouraged to establish family-friendly workplaces to help improve the situation of working parents, particularly women, young workers, children and surrounding communities. Upon completion of the project, these factories will have stronger knowledge, capacity and commitment to address child rights issues in their workplace and  becoming corporate champions for children in the apparel and footwear field.

Quyền của trẻ em tại nơi làm việc cho các nhà sản xuất da giày và may mặc

" Chương trình Quyền trẻ em tại nơi làm việc cho các nhà sản xuất hàng may mặc"  của UNICEF đang mở rộng ra ngoài Bangladesh sang Việt Nam, phản ánh sự phát triển ngành may mặc và da giày của các nước, đang sử dụng khoảng 3,5 triệu công nhân. Chương Trình "Quyền trẻ em tại nơi làm việc cho các nhà sản xuất hàng may mặc và da giày" của UNICEF sẽ được triển khai tại Việt Nam và được thực hiện bởi CCR CSR. Chương trình bao gồm đào tạo tập huấn 11 nhà máy trong 12 lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh của doanh nghiệp liên đới đến Quyền Trẻ em.

Các nhà máy tham gia chương trình được khuyến khích thiết lập các khu vực làm việc thân thiện hơn với gia đình để giúp cải thiện tình hình và mối quan hệ gia đình của các ông bố bà mẹ đang đi làm, đặc biệt là phụ nữ, lao động trẻ, với trẻ em và cộng đồng xung quanh. Sau khi hoàn thành dự án, các nhà máy sẽ có kiến ​​thức, năng lực và cam kết cao hơn trong việc giải quyết các vấn đề về quyền trẻ em tại nơi làm việc và trở thành các nhà doanh nghiệp tiên phong về quyền trẻ em trong lĩnh vực may mặc và da giày.

See also: Eleven Apparel and Footwear Factories in Viet Nam Take the Extra Mile for Children