Young workers (over the age of 15 and under 18) who’ve reached the legal working age often find themselves denied employment opportunities at Tier 1 factories. Faced with limited opportunities in the regulated formal sector, many youngsters turn to the informal sector and the lower tier factories to look for work. But skill-building opportunities are few and far between in many of these unregulated sub-contracting factories, and more worrying yet, labor violations and compliance issues are rife the deeper one dives into the supply chain.

Reflecting IKEA’s commitment to creating opportunities and improving lives, this year IKEA joined hands with CCR CSR to develop and implement a youth development program in its selected supplier factories in Vietnam. Participating factories will learn to identify suitable positions for young workers and how to effectively integrate them into the workforce. Factories will also be linked to local community centers working with marginalized or disadvantaged youth to potentially recruit potential employees. Meanwhile, the young workers who get hired as part of this program will be guaranteed full wages and ongoing training opportunities throughout their time at the factories. Trainings cover everything from soft and life skills; basic training in computer, finance and literacy skills to career building skills and sexual harassment prevention.

By creating decent work opportunities for those aged over 15 and under 18 in its Vietnam supply chain, IKEA is not only challenging standard practices (i.e. not hiring young workers) and setting a best practice for the industry, it is strengthening its positive impact and contributing to a more sustainable world. 

Đưa công nhân trẻ vào chuỗi cung ứng của IKEA

Công nhân trẻ (trên 15 tuổi và dưới 18 tuổi), độ tuổi lao động hợp pháp, thường bị từ chối cơ hội việc làm tại các nhà máy sản xuất trực tiếp. Trước những cơ hội việc làm hạn chế trong nhà máy sản xuất, nhiều thanh thiếu niên chuyển sang tìm việc làm các lĩnh vực kiếm tiền phi chính thức hay ở các nhà máy gia công. Tuy nhiên, các cơ hội phát triển kỹ năng, tay nghề còn rất hạn chế ở các nhà máy gia công không thường xuyên này, và quan ngại hơn là các vấn đề liên quan đến lao động và vi phạm lao động đang ngày càng trở nên xem nhẹ hơn trong chuỗi cung ứng.

Phản ánh sự cam kết của IKEA trong tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm và cải thiện đời sống, năm nay IKEA cùng với CCR CSR xây dựng và triển khai một chương trình phát triển thanh niên tại một số nhà máy được lựa chọn tại Việt Nam. Các nhà máy tham gia sẽ được huấn luyện để xác định các công việc làm thích hợp cho lao động trẻ và làm thế nào để lồng ghép họ vào lực lượng lao động một cách hiệu quả. Các nhà máy cũng sẽ được kết nối với các trung tâm cộng đồng tại địa phương, nơi hổ trợ các thanh thiếu niên bị bỏ rơi,  hoặc có hoàn cảnh khó khăn, để có thể tuyển dụng họ thành những nhân viên tiềm năng. Đồng thời, những người lao động trẻ được tuyển dụng trong chương trình này sẽ được đảm bảo được chi trả đầy đủ lương và các cơ hội đào tạo liên tục trong suốt thời gian họ làm việc tại các nhà máy. Chương trình đào tạo toàn diện từ xây dựng kỹ năng mềm, các kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng máy tính, các kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý tài chính, trình độ học vấn cơ bản, cũng như kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục.

Với việc tạo cơ hội việc làm tốt cho những người trên 15 và dưới 18 tuổi trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam, IKEA không chỉ thách thức đối với các tiêu chuẩn (không thuê lao động trẻ) mà còn thiết lập phương thức thực hành tốt nhất trong ngành, mang đến một thế giới phát triển bền vững hơn.